OB&GYN Update and Practical 2022: Obesity and woman health

เล่มนี้เนื้อหาจะเน้นในเรื่องของภาวะอ้วนกับปัญหาสุขภาพในสตรีครับ ยกตัวอย่าง เช่น การดูแลผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่มีภาวะอ้วน การผ่าตัดทางนรีเวชในสตรีที่มีภาวะอ้วน การคุมกำเนิดในสตรีที่มีภาวะอ้วน การรักษาโรคอ้วนด้วยการผ่าตัด รวมเนื้อหา 20 หัวข้อครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ศ.นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์, อ.พญ.วิลาสินี อารีรักษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISBN : 9786164077485
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 312
ประเภทปก : ปกอ่อน

290 บาท

สินค้าหมดแล้ว