การใช้ซีเมนต์กระดูกทางออร์โธปิดิกส์

Bone cement เป็นอุปกรณ์การรักษาที่มีบทบาทมากขึ้นครับ ตำราเล่มนี้ก็จะมาสอนตั้งแต่ความรู้พื้นฐานของ bone cement, การใช้ในการผ่าตัดข้อเทียม, การใช้ในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง, การใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อทางออร์โธปิดิกส์, ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ bone cement, ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับซีเมนต์กระดูก เนื้อหารวม 7 บท น่าสนใจมากครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.นพ.ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ภญ. อมราพร วงศ์รักษ์พานิช ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ISBN : 9786165933438
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 232
ประเภทปก : ปกแข็ง

550 บาท

มีสินค้าอยู่ 11