อาจารย์พรรณทิพย์ ธรรมโรจน์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์