อาจารย์กิตติโชติ วรโชติกำจร สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหา