อาจารย์กรกฏ อภิรัตน์วรากุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาว