ศ.เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์, ศาสตราจารย์ ดร.วีณา จีระแพทย์