ศ.คลินิก.นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี