ศ.คลินิก.นพ.วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์ , รศ. นพ. พิสิฏฐ์ เลิศวานิช ภาคิชาออร์โธปิด