ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ หน่วยโรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์เช