ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสจตร์