รองศาสตราจารย์ ปราณี ทู้ไพเราะ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศ