รองศาสตราจารย์ธงชัย ประฏิภาณวัตร หน่วยต่อมไร้ท่อ อายุรศาสตร์ ขอนแก่น