รศ.ภญ.อรสร สารพันโชติวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร