รศ.ภก.ดร.บุญชู ศรีตุลารักษ์ ภาควิชาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย