รศ.พญ.แพรว โคตรุฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น