รศ.พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล