รศ.พญ.มณี ภิญโญพรพาณิชย์, ผศ.พญ.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์, ผศ.นพ.อธิวัฒน์ สุนทรพ