รศ.พญ. นฤชา จิรกาลวสาน สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาล