รศ.นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช ศัลยศาสตร์ศิริราช และ รศ.พญ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข