รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์และคณะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย