รศ. นพ. วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล และคณาจารย์จากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกร