รศ.นพ.กฤษณพันธ์ บุญยะรัตนเวช และ อ.พญ.สุภาดา ปรักกมกุล