รศ.ดร.ภญ.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหา