รศ.ดร.ภก.ธีรพล ทิพย์พยอม ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทย