รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์