รศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ มหาวงศ์ขจิต ศัลยศาสตร์ ธรรมศาสตร์