รศ.ดร.ชุลี โจนส์ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น