ผศ.พรทิพย์ สารีโส สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศา