ผศ.พญ. อภิญญา ลีรพันธ์, ผศ.พญ.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์ อายุรศาสตร์เชียงใหม่