ผศ.พญ.วรรณจรัส รุ่งพิสุทธิพงษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ วชิรพยาบาล