ผศ.พญ.ลีลาวดี เตชาเสถียร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น