ผศ.พญ.ณัฐติยา เตียวตระกูล ภาควิชาโลหิตวิทยา อายุรศาสตร์ขอนแก่น