ผศ.พญ.ชนัญญา กรุณาสุเมตตา ศัลยศาสตร์ทรวงอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น