ผศ.นพ.พิทยาพล ปีตธวัชชัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานคริน