ผศ.นพ.ธาราณ์ ตันธราธิป , ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา