ผศ.ทพ.ดร.ตุลย์ ศรีอัมพร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต