ผศ.ทพญ.ลลิตกร พรหมมา ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยนเรศวร