ผศ.ดร.วิทยา ชัยวังเย็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา