ผศ.ดร.ภญ.รัตติรส คนการณ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหา