ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า, อ.พรรณิดา แก้วปทุมทิพย์