ผศ.ดร.พญ.วิมล ชินสว่างวัฒนกุล, รศ.นพ.ชัยเจริญ ตันธเนศ