ผศ.ดร.นพ.ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา