ผศ.ดร.จินตนา สุวิทวัส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น