ดร.ภญ.สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของศ