ดร.พญ. ภควดี พลังวชิรา ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย