คณาจารย์ จากสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม อายุรศาสตร์ศิริราช