คณาจารย์จากหนวยโรคไต อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย